15.07.2016

Кількісні дослідження

Кількісні методи соціологічних досліджень базуються на опитуваннях певної кількості респондентів і дозволяють отримати числові значення, що досліджуються.

Кількісні дослідження отримали свою назву через націленість  на отримання кількісної інформації про велике число об’єктів дослідження. Такі  дослідження призначені для вивчення об’єктивних, кількісно вимірюваних характеристик поведінки людей, вони застосовуються тоді,  коли необхідні точні, статистично надійні дані.

 

logo

 

Кількісні методи дослідження є найбільш вживаними, оскільки їх використання дає змогу розповсюджувати результати дослідження на всю сукупність і говорити узагальнено про населення країни чи певного регіону,  внаслідок охоплення багатьох респондентів.

В основі методик кількісних досліджень завжди лежать строгі статистичні моделі, використовуюються великі вибірки, що дозволяє  вияснити кількісні (числові) значення досліджуваних показників. До вибірки в кількісних дослідженнях висуваються жосткі вимоги, які базуються на теорії вірогідності і математичної статистики.  Обробка інформації в таких дослідженнях здійснюється за допомогою впорядкованих процедур, кількісних за своєю природою. Результати досліджень статистично достовірні, їх можна екстраполювати на все населення регіону чи на ту групу, на яку направлене дослідження.

Кількісні методи рекомендується проводити: 

·        Для визначення частоти і об’єму споживання товару

·        Для порівняння відносної ефективності готових концепцій

·        Для виявлення джерела отримання інформації

·        Для опитувань громадської думки

Методи кількісних досліджень: 

·        Анкетування

·        Особисті інтерв’ю

·        Телефонні інтерв’ю

8
1